Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: de eigenaar van de aanhanger die deze verhuurt aan de huurder.
Huurder: de persoon of organisatie die de aanhanger huurt van de verhuurder.
Aanhanger: de aanhanger die door de verhuurder aan de huurder wordt verhuurd.

Artikel 2 Duur van de huurovereenkomst

2.1 De huurovereenkomst gaat in op de afgesproken datum en tijd en eindigt op de afgesproken datum en tijd.

2.2 Bij te late terugbezorging van de aanhanger door de huurder eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop de aanhanger bij de verhuurder is terugbezorgd of door de verhuurder is teruggehaald. De huurder is in dat geval de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij de aanhanger tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. De kosten voor het terugbrengen van de aanhanger komen voor rekening van de huurder.

Artikel 3 Staat van de aanhanger

3.1 De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de aanhanger op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder dit terstond bij de verhuurder te melden.

Artikel 4 Verplichtingen van de huurder

4.1 De huurder dient de aanhanger bij de verhuurder op te halen en op de afgesproken tijd schoon en onbeschadigd terug te brengen.

4.2 De huurder dient de aanhanger zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan hem bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan de aanhanger aan te brengen.

4.3 De huurder dient aanspraken van derden op de aanhanger af te wijzen en de verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.

4.4 De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de aanhanger niet toegankelijk is voor derden. De huurder is niet gerechtigd de aanhanger aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

4.5 De huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, een deugdelijke auto en een WA-verzekering.

Artikel 5 Schade aan de aanhanger

5.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de aanhanger door de huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van de aanhanger, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van de aanhanger, voor rekening en risico

van de huurder.

5.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode aan de aanhanger is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de schuldvraag.

5.3 De huurder is verplicht om alle schade aan de aanhanger direct aan de verhuurder te melden en eventuele kosten van reparatie of vervanging te vergoeden.

5.4 Indien de huurder in gebreke blijft de schade aan de aanhanger te vergoeden, heeft de verhuurder het recht om de kosten te verhalen op de huurder.

Artikel 6 Beëindiging van de huurovereenkomst

6.1 De huurovereenkomst kan door beide partijen worden beëindigd door schriftelijke opzegging.

6.2 De verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de huurder in strijd handelt met de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

6.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de aanhanger zo spoedig mogelijk terug te brengen bij de verhuurder.

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de verhuurder gevestigd is.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

8.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

8.3 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse tekst en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.